Tipologiya snaryazhneniya vsadnika i konya stelei tsentralnoi azy (ix-xii vv. n.z.)

Publisher

Not set Type Serial component part

Place of publication

Not given

Date of publication

Not given

Subjects

Volumes

Fasciculi Archaeologiae Historicae
Vol. 6 ( 1993), p. 21-43