Vnov' Obnapuzhennye Proivedeniya Latnuikh i Samopal'nuikh de Mastera Nikutui Davuidova

Publisher

Not set Type Serial component part

Place of publication

Not given

Date of publication

Not given

Subjects

Volumes

Materialy i Issledovaniya
Vol. 4 ( 1984), p. 178-184