Luk iz moshevoi balki

Publisher

Not set Type Serial component part

Place of publication

Not given

Date of publication

Not given

Volumes

Soobshcheniya Gosudarstvennogo Ordena Lenya Balka
Vol. 41 ( 1976), p. 40-43, 66

Note

English summary: A bow from the cemetery of Moshchevaya Balka