Luk iz moshevoi balki

Publisher

Not set Type Serial component part

Place of publication

Not given

Date of publication

Not given

Reference

RAL 05182

Volumes

Soobshcheniya Gosudarstvennogo Ordena Lenya Balka
Vol. 41 ( 1976), p. 40-43, 66

Note

English summary: A bow from the cemetery of Moshchevaya Balka